Hledat

Výrobci

Kategorie

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.centrumsvitidel.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Uzavření kupní smlouvy

Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího).

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno emailem potvrzení o jejím přijetí. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží bylo vypraveno k odeslání. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., v platném znění. Je-li smluvní stranou – kupujícím – podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Článek I. – Vymezení základních pojmů

 1. Občanským zákoníkem“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí zákon č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Prodávajícím“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí obchodní společnost Centrumsvitdel.cz, IČ 76172406, se sídlem Ledeč nad Sázavou, Zoufalka III./1027 – Horní Ledeč.
 3. Zbožím“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí veškeré produkty prodávané Prodávajícím.
 4. „E-shopem“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí internetový elektronický obchod umístěný na internetových stránkách www.centrumsvitidel.cz, případně na jiné doméně náležející Prodávajícímu.
 5. Výdejním místem“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí výdejní místa prodávajícího na adresách: Mlýnská 87 v Ledči nad Sázavou a Masarykovo náměstí 66 v Přešticích
 6. Zákazníkem“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí každý, kdo užívá E-shop za účelem zakoupení Zboží od Prodávajícího.
 7. Spotřebitelem“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku rozumí každý člověk, který si prostřednictvím E-shopu zakoupí Zboží od Prodávajícího mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 8.  „Kupní smlouvou“ se v těchto všeobecných obchodních podmínkách rozumí kupní smlouva na prodej konkrétního Zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami prostřednictvím E-shopu.
 9. Název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb jsou uvedeny u konkrétních výrobků
 10. cena zboží nebo služeb včetně všech daní a poplatků je taktéž uvedena u konkrétního výrobku
 11. náklady na dodání zboží závisí na spotřebitelem zvoleném způsobu dodání, přičemž ceny dopravců jsou uvedeny v Obchodních podmínkách v části Doprava  a prodej rezervovaného zboží
 12. způsob platby a dodání nebo plnění je specifikován v Obchodních podmínkách v části Platba za zboží a v části Doprava a prodej rezervovaného zboží
 13. poučení o právu na odstoupení je uvedeno v Obchodních podmínkách v části Vrácení zboží a v Reklamačním řádu
 14. délka záruční doby je dle zákona 2 roky, pokud výrobce neposkytuje záruku delší. (Záruční doba pro fyzické osoby podnikající (živnostníky) nebo pro právnické osoby (firmy), kteří nakupují na ičo je 6 měsíců)
 15. podmínky pro zrušení smlouvy jsou uvedeny v Obchodních podmínkách v části Zrušení objednávky ze strany zákazníka a v části Zrušení objednávky ze strany provozovatele internetového obchodu Centrumsvítidel.cz.
 16. uzavřené smlouvy se spotřebiteli jsou archivovány
 17.  informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou specifikovány v části Jak nakupovat

Článek II. – Uzavření Kupní smlouvy

 1. K nakupování prostřednictvím E-shopu se Zákazník může zaregistrovat vyplněním registračního formuláře umístěného na E-shopu pod odkazem „přihlásit“ a následně „vytvořit účet“.
 2. Registrovaný Zákazník vstoupí do E-shopu za účelem nakupování Zboží tím, že se do E-shopu přihlásí prostřednictvím své emailové adresy a svého hesla, které zadal při registraci.
 3. Registrace Zákazníka není pro nakupování v E-shopu povinná. Zboží lze objednat v eshopu také bez registrace, dále emailem na info@centrumsvitidel.cz, kde je nutné uvést veškeré své kontaktní údaje a nebo lze objednávku provést telefonicky na čísle +420 776 356 366.

U registrovaného Zákazníka v eshopu budou tyto údaje vyplněny automaticky údaji zadanými při registraci.

 1. Zákazník si v E-shopu vybírá Zboží, které má zájem zakoupit, jeho zařazením do  virtuálního nákupního košíku. Zákazník si může kdykoliv během nakupování zobrazit obsah svého nákupního košíku včetně ceny za veškeré v nákupním košíku uložené Zboží, a obsah nákupního košíku může kdykoliv až do potvrzení své objednávky měnit.
 2. Po dokončení výběru Zboží zvolí Zákazník způsob dopravy a platby. Konečným potvrzením objednávky dojde k jejímu doručení Prodávajícímu a objednávka je pro Zákazníka závazná.
 3. Zákazník může svou objednávku nebo její část písemně zrušit do doby, než dojde k uzavření Kupní smlouvy. Po tomto okamžiku je možné pouze odstoupit od Kupní smlouvy způsobem uvedeným v článku VI těchto obchodních podmínek.
 4. K uzavření Kupní smlouvy dojde v okamžiku, kdy Prodávající objednávku Zákazníka potvrdí, a to buď prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu Zákazníka zadanou při registraci do E-shopu nebo odesláním objednaného Zboží zvoleným způsobem dopravy na adresu zadanou Zákazníkem.
 5. Kupní smlouva je uzavřená v Českém jazyce a skládá se z určení prodávajícího, kterým je Prodávající, určení kupujícího, kterým je Zákazník, určení předmětu prodeje, kterým je Zákazníkem zvolené Zboží, určením kupní ceny, kterou je součet kupních cen Zákazníkem zvoleného Zboží s případným připočtením balného a dopravného dle článku IV těchto obchodních podmínek, způsobu dodání Zboží a jeho platby dle volby Zákazníka provedené při objednávání Zboží v E-shopu, a dále z podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.
 6. V případě částečného potvrzení objednávky dojde k uzavření Kupní smlouvy jen na tu část objednaného Zboží, jež byla potvrzena.

10.  Objednávku zboží rovněž vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat. Po provedení objednávky Vám bude obratem odesláno emailem potvrzení o jejím přijetí. V případě, že toto potvrzení neobdržíte nebo v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti - okamžitě nás zkontaktujte emailem na info@centrumsvitidel.cz nebo tel.+420 776 356 366. Následně, po vyřízení objednávky a odeslání zásilky, je zasláno zákazníkovi závazné potvrzení na kontaktní email uvedený v registraci o této skutečnosti. Zákazník může rovněž stav objednávky sledovat po přihlášení v sekci Můj účet.

 

Článek III - Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena u každého Zboží je uvedena v E-shopu u detailu Zboží, a to včetně daně z přidané hodnoty a příp. recyklačního poplatku. Kupní cena nezahrnuje balné a poštovné, které budou za podmínek stanovených v článku IV těchto ke konečné ceně Zboží přičteny, pokud nebude dohodnuto jinak.
 2. Zákazník si při nakupování prostřednictvím E-shopu zvolí způsob úhrady ceny Zboží. Úhrada může být provedena v hotovosti při předání zboží dopravcem PPL a Českou poštou nebo bankovním převodem – platba předem a následném dodání zboží již zdarma. Údaje pro platbu bank.převodem: č.ú.2901293540/2010, variabilní symbol = číslo objednávky, pro mezinárodní převod: IBAN CZ39 2010 0000 0029 0129 3540, BIC: FIOBCZPPXXX
 3. Zboží nebude Zákazníkovi vydáno dříve, než bude uhrazena celá kupní cena za Zboží včetně zvolené dopravy. Vlastnické právo ke Zboží nepřejde na Zákazníka dříve, než bude uhrazena celá kupní cena za Zboží včetně zvolené dopravy.
 4. Všechny ceny uvedené v nabídce internetového obchodu Centrumsvítidel.cz jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Vyhrazujeme si však právo na změny cen během vyřizování Vašich objednávek vlivem změn cen od výrobců nebo chybně stanovených cen. V případě, že taková situace nastane, budeme Vás o tom neprodleně informovat a dohodneme se na dalším postupu.

 

Článek IV- Doručení Zboží

 1. Zákazník si při nakupování prostřednictvím E-shopu zvolí způsob doručení Zboží. Zákazník si může vybrat mezi osobním odběrem Zboží  na výdejních místech uvedených v eshopu v sekci „kontakty“ a doručením Zboží prostřednictvím přepravní služby PPL a České Pošty
 2. V případě zadání možnosti osobního vyzvednutí Zboží na některém výdejním místě bude Zákazník Prodávajícím emailem případně telefonicky informován, kdy bude objednané Zboží připravené k vyzvednutí na výdejním místě.
 3. V případě doručování Zboží prostřednictvím PPL nebo České pošty bude Zboží odesláno Zákazníkovi zpravidla do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky, jedná-li se o Zboží, které má Prodávající skladem. V případě, že zboží není skladem, bude zákazníkovi dodáno jakmile ho obdržíme. Orientační lhůty doby naskladnění zboží jsou uvedené u každého produktu v eshopu. Tyto lhůty jsou pouze informativního charakteru a můžou se měnit v závislosti na aktuálním stavu skladových zásob zboží, které objednáváme u našich dodavatelů.
 4. Informace o tom, zda je zboží skladem, je uvedeno u každého produktu v eshopu. Tato informace je pouze orientační. Pro informace o přesné skladové dostupnosti zboží se proto raději informujte emailem nebo telefonicky.
 5. V případě doručování Zboží prostřednictvím PPL nebo České pošty bude Zboží zabaleno k přepravě do jednorázového ochranného obalu. Tento obal slouží pouze k zajištění Zboží při přepravě a může obsahovat potisk či jiné informace, které neodpovídají zabalenému Zboží.
 6. Způsoby doručení zboží:
 • Českou poštou
 • Přepravní službou PPL
 • Osobní odběr – při osobním odběru je nutná platba předem bank.převodem, peníze v hotovosti na výdejních místech nepřijímáme. Výdejní místa slouží pouze k předání již zaplaceného zboží. Výdejní místa: 1) Přeštice (Plzeň jih) – Masarykovo nám.66 v budově Drogerie Mrskoš,  2) Ledeč nad Sázavou (kraj Vysočina), Mlýnská 87 – budova Solné jeskyně (nebo husovo nám.489, prodejna elektro I.patro)

Doprava zboží trvá obvykle 24h od odeslání. O svátcích PPL ani ČP zásilky nedoručují.

Váha u každého produktu v eshopu je uvedena orientačně. Za každý balíček účtujeme balné ve výši 25,-/35,- Kč. Při osobních odběrech na našich výdejních místech účtujeme manipulační poplatek ve výši 25,-/35,-. V případě nesrovnalostí se na nás neváhejte obrátit – info@centrumsvitidel.cz

 Ceny jednotlivých dopravců:

a) Česká pošta –    1)balík do ruky


Balík do ruky je služba, kterou provozuje Česká pošta. Jedná se o zásilky s váhou max.do 50kg.  Vámi vybrané zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou uvedete v objednávce. Pokud nebudete zastiženi, bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště, kde si ji můžete kdykoliv v její pracovní době vyzvednout. Obvykle trvá doprava Českou poštou 24h od odeslání zásilky. O víkendu a svátcích Česká pošta zásilky nedoručuje. Veškeré informace o službách České pošty naleznete na www.cpost.cz. Zásilku lze sledovat dle jejího čísla na stránkách ČP.

Dopravné ČP Balík do ruky (DR): 120,- Doběrečné: 40 Kč, 

2) balík na poštu

Balík na poštu provozuje Česká pošta. Jedná se o zásilky s váhou max.do 30kg. Zásilka bude zaslána na Českou poštu dle zvoleného PSČ, kde bude čekat na vyzvednutí. Obykle trvá doprava 24h od odeslání zásilky. Součástí služby je avizování sms nebo emailem o možnosti vyzvednutí zásilky. Zásilku lze sledovat prostřednictvím stránek České pošty www.cpost.cz.

Dopravné ČP Balík na poštu (NP): 110,-, Doběrečné 40 Kč,

 3) Doporučené psaní – tuto službu je vhodné využít využít při nákupu drobného spotřebního zboží, kdy objem zboží je menší a vejde se do bublinkové obálky max.velikosti 30cmx30cm, výška max.5cm. Zásilky jsou pojištěny až do výše 1mil. Zásilku lze sledovat podle jejího čísla na stránkách ČP. Obvykle trvá doprava 24h od odeslání zásilky. Cena je 79,-, při platbě na dobírku 109,-

 

b) PPL

Touto přepravní službou zasíláme zboží balíkovou přepravou až do váhy 31,5kg, doprava po celé ČR nejdéle do 48h, zpravidla však 24h, dále je možné dodání na Slovensko do 48h, dále Německo, Polsko, Maďarsko, Rakousko. PPL doručuje zásilky v pracovních dnech. O svátcích PPL zásilky nedoručuje. Veškeré informace o službách PPL naleznete na www.ppl.cz. Pohyb zásilek lze také sledovat dle jejich čísel na stránkách PPL.

ceník pro ČR

- normální balík (dodání  na firemní adresu)

Hmotnost balíku do:

Cena v Kč za balík:

5

95

10

100

15

113

20

129

30

149

40

225

50

269

- soukromá adresa (dodání na soukromou adresu)

Hmotnost balíku do:

Cena v Kč za balík:

5

109

10

122

15

160

20

180

30

199

40

295

50

399

Poplatky při zaslání na dobírku dle následující tabulky:

Cena dobírky v Kč:

Poplatek v Kč:

do 20000,-

30,-

do 50000,-

30,-

do 100000,-

30,-

 

ceník pro Slovensko

Hmotnost balíku do:

Cena v Kč za balík:

5

249

10

249

15

249

20

249

30

249

40

249

50

249

K cenám v tabulkách nutno připočíst dobírkový poplatek dle následující tabulky:

Cena dobírky v Kč:

Poplatek v Kč:

do 20000,-

72,-

do 50000,-

150,-

do 100000,-

250,-

do 200000,-

360,-

 

ceník pro Německo, Rakousko, Polsko

Hmotnost balíku do:

Cena v Kč za balík:

5

750

10

880

15

1030

20

1100

25

1130

30

1250

Při zasílání do těchto zemí nelze zasílat zboží na dobírku, je tedy nutná platba předem - bankovním převodem.

 c) Osobní odběr

Zboží je možné vyzvednout na některém z našich výdejních míst uvedených v sekci „kontakty“. Při osobním odběru se platí  pouze manipulační poplatek  25,-. Jakmile bude zboží připraveno k odběru, uvědomíme Vás emailem nebo telefonicky. Zboží lze vyzvednout na adresách: Masarykovo náměstí 66, Přeštice (Plzeň-jih) – budova Drogerie Mrskoš,   Mlýnská 87, Ledeč nad Sázavou – budova Solné jeskyně (popř. Husovo nám.489 Ledeč n.S. - prodejna elektro).

 

Článek V - Odpovědnost za vady a záruka

 1. Plnění Prodávajícího má vady, pokud je dodáno menší množství nebo jiný typ Zboží, než je deklarováno v dodacím listu, nebo pokud Zboží nesplňuje jakost či provedení dle informací obsažených u daného Zboží v E-shopu.
 2. Zákazník je povinen Zboží po jeho doručení bez zbytečného odkladu prohlédnout a přesvědčit se o vlastnostech a množství dodaného Zboží.
 3. V případě vadného plnění je Zákazník povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy Zákazník vadné plnění zjistil, nebo při vynaložení dostatečné péče zjistit měl. Na pozdější reklamace již Prodávající nemusí brát zřetel, nestanoví-li platné zákony jinak.
 4. V případě včasné a oprávněné reklamace vadného Zboží Prodávající v přiměřené době vadné Zboží opraví, vymění za nové, nebo zákazníkovi poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle toho, jaké řešení se s ohledem na konkrétní vadu bude prodávajícímu jevit jako nejefektivnější.
 5. Adresa pro zasílání reklamovaného zboží: Centrumsvitidel.cz, Zoufalka III./1027, 58401 Ledeč n.S.
 6. Na dodané Zboží poskytuje Prodávající záruku v délce 24 měsíců, je-li však u konkrétního Zboží uvedena odlišná délka záruční doby, platí pro toto Zboží tato odlišná délka záruční doby. (Pro fyzické osoby podnikající (živnostníky) a pro právnické osoby (firmy) nakupující na ičo (dič) poskytujeme záruční dobu na zboží 6 měsíců) Oprávněné reklamace Zboží v záruční době budou Prodávajícím vyřízeny postupem uvedeným výše.
 7. Práva ze záruky zanikají v případě, že se Zbožím bylo nakládáno v rozporu s přibaleným návodem, že Zboží bylo užito k jinému účelu, než je výrobcem určeno, nebo že došlo k zásahům do integrity Zboží či k jeho jiným úpravám.

Doporučený postup pro rychlé vyřízení reklamace poškozených zásilek u České pošty:

 

V případě poškození zásilky u České pošty reklamujte kompletní zásilku včetně originálního obalu a výplní, osobně na Vaší pobočce České pošty (případně jakékoliv pobočce v ČR), odkud Vám byla zásilka doručována , a to nejpozději do 2dnů od převzetí zásilky (https://www.ceskaposta.cz/pomoc-klientum). Na pobočce České pošty  bude s adresátem sepsán protokol o škodě, který nám zašlete na email centrumsvitidel@centrumsvitidel.cz. Dále vyplňte náš reklamační formulář na hlavní straně eshopu, po jeho přijetí Vás budeme kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu (např.objednání nového zboží, popř.dodání nových náhradních dílů) Před odesláním objednávky zboží vždy kontrolujeme, není proto možné, aby byla zásilka od nás expedována již poškozená.

 

Doporučený postup pro rychlé vyřízení reklamace poškozených zásilek u přepravní služby PPL:

 

V případě, že zjistíte poškození zboží v zásilce, nahlašte reklamaci na PPL neprodleně (nejdéle do 5 pracovních dnů). Postup reklamace u PPL viz odkaz - https://www.ppl.cz/main.aspx?cls=art&art_id=1663 , reklamační formulář PPL viz.odkaz -  http://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace

Do vyřešení reklamace si ponechejte veškeré obaly a výplně zásilky, ve kterých Vám bylo zboží doručeno. Dále vyplňte náš reklamační formulář na hlavní straně eshopu, po jeho přijetí Vás budeme kontaktovat a dohodneme se na dalším postupu. Před odesláním objednávky zboží vždy kontrolujeme, není proto možné, aby byla zásilka od nás expedována již poškozená.

 

Článek VI- Zrušení Kupní smlouvy

 1. Po uzavření Kupní smlouvy může být tato zrušena na základě dohody Prodávajícího a Zákazníka.
 2. Zákazník, který je Spotřebitelem, může od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14ti dnů od doručení Zboží Zákazníkovi. V takovém případě je Zákazník povinen zaslat nebo odevzdat Zboží zpět Prodávajícímu, a to do 14ti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení Zboží nese v takovém případě Zákazník. Prodávající vrátí Zákazníkovi zaplacenou kupní cenu do 14ti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než mu Zákazník Zboží předá, nebo než prokáže, že mu Zboží odeslal. (14denní lhůta pro vrácení zboží se nevztahuje na fyzické osoby podnikající (živnostníky) nebo na právnické osoby (firmy) nakupující na ičo (dič)).
 3. Adresa pro zasílání vráceného zboží: Centrumsvitidel.cz, Zoufalka III./1027, 58401 Ledeč n.S.
 4. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že Zákazník bude v prodlení s uhrazením kupní ceny, uvede při  registraci či zadávání objednávky v E-shopu nepravdivé údaje, nebo bude jinak porušovat podmínky stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 5. Prodávající rovněž není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:
  - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  - zboží je dlouhodobě nedostupné
  - cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena
 6. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, změna ceny, zrušení objednávky). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

 

Článek VII - Ochrana osobních údajů

Zákazník vyplněním údajů při přihlášení do E-shopu či při provedení jednotlivé objednávky Zboží přes E-shop dává Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VIII - Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen VOP) jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění prostřednictvím E-shopu.
 2. Podmínky stanovené těmito VOP jsou závazné pro všechny Zákazníky, kteří užívají E-shop.
 3. Zákazníci berou na vědomí, že pokud nesouhlasí s těmito VOP nebo kteroukoliv jejich částí, nejsou oprávněni uzavírat s Prodávajícím Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.
 4. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu v době účinnosti těchto VOP.

 

Poplatek za historický elektroodpad

Na základě novely zákona č. 185/2001 Sb., je u některých druhů zboží účtován poplatek PHE. U zboží v eshopu je uvedena celková cena, kterou zákazník zaplatí včetně tohoto poplatku. Na daňovém dokladu je pak uvedena cena zboží a dále cena tohoto poplatku.

 

Přispíváme ke zpětnému odběru elektrozařízení

Podle §37 odst.4 zákona o odpadech nám můžete vysloužilé elektrozařízení odevzdat k ekologické likvidaci a to při koupi nového elektrozařízení tzv."výměnou kus za kus". V takovém případě nám tuto skutečnost uveďte do pozn. v objednávce, abychom mohli včas informovat přepravce.
Podle §38 odst.5 nám můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat také osobně na odběrná místa v Ledči nad Sázavou, Mlýnská 87 a v Přešticích, Masarykovo nám.66.
Rovněž můžete kdykoliv zdarma odevzdat Vaše vysloužilé elektrozařízení také ve sběrně v místě Vašeho bydliště (pokud se tam taková sběrna nachází).

DomůDomů